Klauzula informacyjnej dla uczestników Konkursu

 1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu są:
  • Toyota Motor Manufacturing Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007065, której nadano numer NIP: 8862490058 oraz numer REGON: 891053182, o kapitale zakładowym w wysokości 1.270.061.500,00 PLN, zwana dalej „TMMP”,
  • Fundacja Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy ul. Dmowskiego 2/4, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117278, REGON: 891423578, NIP: 886-26-65-090, zwana dalej “Fundacją”
  • Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera, z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy ul. Ogrodowej 2A, zwany dalej „ZS NR 5
  • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (55-220), przy ul. Techników 26, zwany dalej „ZS-Jelcz”,
   zwanymi dalej łącznie: „Współadministratorami ”.
   Współadministratorzy zawarli między sobą umowę, w której podzielili między sobą zadania nałożone przez nich przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o postanowieniach tejże umowy.
 2. Na mocy porozumienia zawartego przez Współadministratorów, Fundacja jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Fundacją, możesz:
  • wysłać e-mail na adres Fundacji: fundusztoyoty@fee.pl,
  • zadzwonić pod numer telefonu: 601 262 182
  • wysłać list na adres korespondencyjny: ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych. Niezależnie od powyższego, możesz skontaktować się z każdym z pozostałych Współadministratorów. Przekaże on Twoje żądanie do rozpoznania Fundacji.
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w złożonym wniosku konkursowym, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, informacje o szczegółach projektu, wizerunek, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – również informację o firmie, adresie, numer NIP.
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:
  • w celu organizacji Konkursu, rozpatrzenia złożonego przez Ciebie wniosku i jego oceny, wyłonienia zwycięzców Konkursu jak również weryfikacji realizacji projektu przez zwycięzców Konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes Współadministratorów;
  • w celu rozliczenia Konkursu i wypełnienia obowiązków podatkowych spoczywających na Współadministratorach na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Współadministratorach;
  • w celach marketingowych, promowania Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Współadministratorów; Chodzi tu w szczególności o dane dotyczące wizerunku, jeśli wyraziłeś zgodę na jego rozpowszechnienie;
  • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Współadministratorów.
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:
  • dane, o których mowa w ust. a), b) i d) powyżej, będziemy przetwarzać do okresu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, dane będą przetwarzane do momentu jej prawomocnego zakończenia;
  • dane, o których mowa w ust. c) powyżej, będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, na otrzymywanie informacji marketingowych lub w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Nie masz obowiązku podawania danych. Jeśli jednak chcesz wziąć udział w Konkursie, ich podanie jest niezbędne.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie Twoich danych. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Dostęp do Twoich danych osobowych będzie mieć każdy ze Współadministratorów jak również upoważnieni przez nich członkowie personelu i inne osoby zaangażowane w realizację Konkursu (np. uczniowie). Niezależnie od powyższego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu, IT, usługi księgowe, radcom prawnym i adwokatom.
 9. Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych
 10. Nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji w oparciu o Twoje dane.